လမ်းကြောင်းသစ်

၀ိုင္ အေၾကာင္းသင္ဘယ္ေလာက္ သိသလဲ?

မတူကြဲျပားေသာဝိုင္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းျမစ္တစ္ခုမွာ ကမာၻ၏မတူညီေသာေဒသမ်ားမွစပ်စ္ဝိုင္ကို မတူညီေသာတံဆိပ္ကပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အေမရိက ႏွင့္ New World (ဥပမာကယ္လီဖိုးနီးယား) မွ ထြက္ေသာ စပ်စ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ၀ိုင္မ်ားကို (ဥပမာ – Chardonnay)  တံဆိပ္ကပ္သည္။

 သို႔ေသာ္ဥေရာပ၌ဝိုင္ကိုဝိုင္ထုတ္လုပ္သည့္ေဒသ (ဥပမာ Chardonnay စပ်စ္သီးျဖစ္ျပဳလုပ္ေသာ ျပင္သစ္ဝိုင္ျဖစ္သည့္ “ Chablis” သို႔မဟုတ္ “ Rioja” စပိန္ဝိုင္အဓိကအားျဖင့္ Tempranillo စပ်စ္သီးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာေဒသ) တံဆိပ္ကပ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၀ိုင္ အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ အမွန္တကယ္တြင္ စပ်စ္သီးအမ်ိဳးအစားမ်ားေရာစပ္ၿပီး ဝိုင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားက တီထြင္ထားေသာအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည္။

ကမာၻအႏွံ႔အျပား တြင္ေသာက္သံုးလွ်က္ရွိေသာ Wine  အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ ရွိျပီးေတာ့ ၊

Wine ကို ဘယ္ကရတယ္ ၊ ဘယ္လို ျပဳလုပ္ၾကတယ္၊ Wine အမ်ိဳးအစား ဘယ္ႏွစ္ခု ရွိတယ္ ဆိုတာကို

ဒီေန႔ ေျပာျပမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

၀ိုင္ ကိုဘယ္က ရသလဲ ဆိုရင္ အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ စပ်စ္သီးကို ေရြးခ်ယ္ခြဲျခားျပီးေတာ့ စုေဆာင္းရပါတယ္ ။ ျပီးရင္ ၾကိတ္ခြဲျပီးေတာ့ သိမ္းဆည္းမယ့္ စည္ အမ်ိဳးအစား ကို ေသခ်ာေရြးခ်ယ္ ၾကရတယ္။ ကေစာ္ေဖာက္ျခင္း အမ်ိဳးအစား ျဖင့္ စပ်စ္သီး ထဲက သၾကားဓာတ္ကို ေခ်ဖ်က္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သိမ္းဆည္းတဲ့ အခ်ိန္ေပၚ မူတည္ျပီး ၀ိုင္ရဲ႕အရသာ ၊ ျပင္းအား ၊ တန္ဖိုး ကြာျခားသြားၾကသည္ ။

၀ိုင္ ရဲ႕ အမ်ိဳးအစားေတြ ကေတာ့

(၁) Red Wine

(၂) White Wine

(၃) Rose , Sparkling & Fortified Wines