လမ်းကြောင်းသစ်

ေရႊ ကို စားလို႔ ရရဲ႕ လား ?

Instagram တြင္ မၾကာေသးမီက

ေ႐ႊဆူရွီႏွင့္ဒိုးနက္မ်ားကိုသာမန္ထက္ထူးကဲေသာ အစားအေသာက္မ်ား အျဖစ္ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လူ မ်ားသည္ေတာက္ပ ျပီး ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ေရႊ ကို ဟိုးအရင္ကတည္းက စားခ်င္စိတ္ရွိခဲ့သည္။

အာဟာရ တန္ဖိုးထက္ လွပေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ဖန္တီး မွဳ မ်ားတြင္ ေရႊ ျဖစ္တန္ဆာဆင္ေသာ

အစားအေသာက္မ်ား သည္ စားသံုးသူကို ပိုမို ဆြဲေဆာင္လာၾကသည္။

ဥေရာပေပါင္မုန႔္ဆိုင္မ်ားတြင္  ပါးလႊာေသာေ႐ႊ မ်ားကိုအသုံးျပဳၿပီး ဂ်ပန္လက္ဖက္စိမ္းကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ေပါင္မုန္႔ ႏွင့္ ဟမ္ဘာကာ မ်ားတြင္ အသံုးျပဳ လာၾကသည္။

သိုေသာ္ ေရႊသည္ အရသာ မရွိသည့္ အျပင္ အာဟာရတန္ဖိုးလည္း မရွိေသာ္လည္း တန္ဖိုးၾကီးအစားအစာ အျဖစ္ေတာ့ ျမင္ေတြ႕နိုင္သည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ စားႏိုင္ေသာေ႐ႊသည္ ၂၃-၂၄ ကာရက္ရွိရမည္။ ဒါဟာ လက္ ၀တ္ရတနာေတြထဲမွာ ေတြ႕တဲ့ေ႐ႊနဲ႔မတူပါဘူး။ အျခားသတၱဳေတြလည္းရွိႏိုင္တယ္။

စားသံုးႏိုင္ေသာ ေ႐ႊသည္ေ႐ႊစင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီးက်န္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္အျခားေငြေရာင္ကဲ့သို႔ေသာအျခားလုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာသတၱဳျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။  

“ အမ်ားအားျဖင့္စားသုံးႏိုင္ေသာေ႐ႊသည္ အစာေျခစနစ္မွေသြးစီးဆင္းမႈသို႔မေရာက္ရွိႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္၎သည္ကိုယ္ခႏၶာကိုျဖတ္သန္း ပီး စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ သာ ျဖစ္သြားနိုင္သည္။

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ကတည္းက သြားဘက္ဆိုင္ရာကုသမႈတြင္ ေ႐ႊကိုအသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။

ေ႐ႊအမႈန႔္မ်ားကိုေ႐ႊျဖည့္ထားေသာ လူရုပ္ၾကြင္းမ်ား၏ နမူနာမ်ား၌ ေရႊသြားမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရႊကို မ်ိဳ ခ်၍ မည္သည့္ထိခိုက္မႈမွမျဖစ္ေစသည္ဟုယူဆျခင္းျဖစ္သည္။