ဗဟုသုတ

“ လူသိနည္းေသာ ၀ိုင္အခ်ိဳ႕အေၾကာင္း”

Rose Wines

ဝိုင္မ်ားသည္ပန္းေရာင္ (သို႔) မိတ္ကပ္ အေရာင္မ်ားျဖစ္သည္။ ပန္းေရာင္အေရာင္သည္စပ်စ္သီး၏အခြံကိုကေစာ္ေဖာက္ျခင္းျပဳလုပ္ျပီး ၊ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ပထမဦးဆုံ းနာရီအနည္းငယ္မွ်ၾကာေသာ အခ်ိဳရည္ကို ခပ္ယူသည္။ (သို႔မဟုတ္) တစ္ခါတစ္ရံဝိုင္အနီႏွင့္အျဖဴေရာင္ဝိုင္မ်ားေရာေႏွာထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ႏွင္းဆီဝိုင္အမ်ားစုသည္အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ သာ ရႏိုင္သည္။

ခ်ိဳျမေသာ Rose Wine မ်ားသည္စပ်စ္ရည္ႏွင့္အသစ္ျဖစ္ေသာလူမ်ား၏အႏွစ္သက္ဆုံးျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

Rose Wine ကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စြဲစြဲျမဲျမဲ ေသာက္သံုးေလ့ရွိျပီးေတာ့ ခ်ိဳျမိန္ေသာ အရသာ ရွိေသာ ၀ိုင္အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္ ။ Red Wine ေလာက္ အနီရင့္ေရာင္ မဟုတ္ပဲ ၊ အနီေဖ်ာ့ေဖ်ာ့အေရာင္မ်ိဳး ရွိေသာ ၀ိုင္ျဖစ္သည္။ Dry Wine နဲ႔ မွားယြင္းတတ္ျပီး ၊ Rose Wines အမ်ိဳးအစားေကာင္းမ်ားစြာ ကို တံဆိပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ ေတြ႔ရသည္။

Sparkling Wine အမ်ားစုကို ရွန္ပိန္လို႔ လူသိမ်ားၾကျပီး အေနာက္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေရွ႕တိုင္းအခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေသာက္သံုးမွဳ မ်ားသည္ ။ အမ်ားအားျဖစ္ ေရႊေရာင္ ကဲ႔သို႔အေရာင္ရွိျပီး စပ်စ္သီးကို အေျခာက္လွမ္းကာ ျပန္လည္ျပီးေတာ့ ၀ိုင္ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

။ ဤဝိုင္မ်ား၏ေတာက္ပေသာအရည္အေသြးရွိျပီး ၊ ၎၏ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီးသဘာ၀ နည္းအတိုင္းပုလင္းထဲတြင္သဘာဝကေစာ္ေဖာက္ျခင္း၏ရလဒ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ (Charmat လုပ္ငန္းစဥ္ကဲ့သို႔) ပါ ၀ င္သည့္ဖိအားမ်ားကိုခံႏိုင္ရည္ရွိသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာေစ်းသက္သက္သာသာရွိေသာ ၀ ိုင္မ်ား၌ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႕ထိုးသြင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

Dessert wines

Dessert wines ကို အခ်ိဳဆံုး ၀ိုင္ဟု လူသိမ်ားျပီး ၊ အခ်ိဳပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ရံဖန္ရံခါ သံုးေလ့ရွိသည္။

Dessert wines အမ်ားစုကို စပ်စ္သီး ထဲမွ သၾကားဓာတ္ကို အကုန္ေခ်ဖ်က္ခ်င္း မျပဳလုပ္ပဲ ၊ ဘရမ္ဒီ (သို႕) ရွန္ပိန္ အျဖစ္ ခ်က္လုပ္ေသာ ၀ိုင္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။

Dessert wines ဝိုင္သည္အလြန္ခ်ိဳေသာစပ်စ္သီးမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ၀ိုင္ျဖစ္သည္။ စပ်စ္ရည္ အတြင္းရွိ သၾကားမ်ားအားလုံးကိုအရက္အျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳမီတေဆးသည္ဝိုင္ခ်ိဳေစရန္အခ်ဥ္ေဖာက္ျခင္းကိုရပ္သည္။ စပ်စ္ဝိုင္ကိုအေအးလြန္ျခင္းသို႔မဟုတ္ဘရန္ဒီထည့္ျခင္း အပါအ၀င္အခ်ဥ္ေပါက္ျခင္းကိုတားဆီးႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိသည္။ ရလဒ္ အေနနဲ႔ သဘာဝစပ်စ္သီးသၾကားမ်ားႏွင့္ခ်ိဳေသာဝိုင္ျဖစ္သည္။ ဤခ်ိဳေသာဝိုင္မ်ားစြာသည္အိႏၵိယသို႔မဟုတ္အေရွ႕ေတာင္အာရွအစားအစာကဲ့သို႔ေသာစပ္ေသာအစားအစာမ်ားႏွင့္ေကာင္းစြာတြဲစပ္သည္။